Svetovalna služba

Karierna orientacija Štipendije Vpis v prvi razred Otroci s posebnimi potrebami Nadarjeni učenci

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

KONTAKT:

———————————————————————————————————————————

Svetovalno delo na osnovni šoli Pohorskega bataljona Oplotnica:

  • psihologinja Klementina Čontala:

e-mail: klementina.contala@osoplotnica.si

telefon: 02 80 33 354

Svetovalno delo na podružnični šoli Prihova in Kebelj:

  • socialna pedagoginja Tjaša Kapun

e-mail: tjasa.kapun@osoplotnica.si

telefon: 02 84 50 203 – podružnica Kebelj (zbornica)

                02 80 19 516 – podružnica Prihova (zbornica)

                02 80 33 360 – OŠ Oplotnica

———————————————————————————————————————————

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Njena temeljna naloga v šoli je, da se s svetovalnim odnosom in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč.

Večino nalog šolske svetovalne službe je možno izvesti le v sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavci šole. Medsebojno sodelovanje vseh strokovnih delavcev in vodstva šole je nujno potrebno za dosego zastavljenih ciljev. Pri takem načinu dela so vsi nosilci nalog enakopravni in nosijo strokovno odgovornost za opravljeno delo.

Izhodišče za načrtovanje svetovalnega dela predstavljajo Programske smernice za delo svetovalne službe, ki dopuščajo, da svetovalni delavec upošteva splošne in konkretne probleme šole, razvojno usmeritev ter socialne okoliščine, predvsem pa aktualne potrebe učencev, učiteljev, vodstva šole ter staršev.

Področja dela:

  1. Učenje in poučevanje

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja.

  • Šolska kultura, vzgoja, klima, red

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela na šoli, z »dnevnim režimom«  šole in v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko.

  • Telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši o splošni značilnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja in o posebnostih v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) ter socialnem razvoju učencev.

  • Šolanje

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami (vrtci, drugimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje idr.) o vprašanjih v zvezi s šolanjem.

  • Poklicna orientacija

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.

  • Socialno-ekonomske stiske

Šolska svetovalna služba se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj.

  • Druga področja

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O strokovnih vprašanjih in o načinih svojega dela odloča sama oziroma sodeluje s sodelavci.

Dostopnost