ŠOLSKI SKLAD

Obveščamo vas, da imate na podlagi spremenjenega določila 135. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s
spremembami in dopolnitvami; ZOFVI) kot davčni zavezanci sedaj tudi vi možnost, da
do največ 1% dohodnine namenite za donacijo šolskim skladom. V ta namen se je tudi
naša šola uvrstila na seznam upravičencev do donacij od dela dohodnine.
S sredstvi šolskega sklada izboljšujemo pogoje in kakovost vzgojno izobraževalnega
programa na šoli, zvišujemo standarde pouka in obogatimo programe, ki se ne
financirajo iz javnih sredstev. Sredstva iz šolskega sklada namenjamo tudi za
solidarnostno pomoč socialno šibkejšim učencem pri udeležbi na taborih, šoli v naravi,
ekskurzijah in za nadstandardne programe šole. Šolski sklad deluje na podlagi Pravil
šolskega sklada, vodi pa ga sedemčlanski upravni odbor.
Pravila šolskega sklada so dostopna na spletni strani šole pod zavihkom Šola razdelek
Šolski sklad.
Na vas se tako prijazno obračamo s prošnjo, da del dohodnine (0,3 %) namenite
šolskemu skladu Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, in sicer na način,
opisan spodaj. Šolskemu skladu ene šole lahko namenite največ 0,3% dohodnine.
Obrazec se nahaja na spletni strani šole pod zavihkom Šola razdelek Šolski
sklad.
Obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« izpolnite s svojimi
podatki, ga podpišete in prinesete v tajništvo šole ali ga sami pošljete na pristojni
finančni urad (FU Maribor, Finančna pisarna Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica) ali le-tega oddate preko portala eDavki. V kolikor nimate
možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole.
Vsem, ki ste v naš šolski sklad že prispevali in vsem, ki boste to še storili, se iskreno
zahvaljujemo.
Dodatno pojasnilo:
Kot davčni zavezanci lahko do 1% dohodnine odmerjene po zakonu namenite različnim
upravičencem. To pomeni, da lahko del dohodnine namenite več šolskim skladom.
Odločite se lahko za 0,1%, 0,2% ali 0,3% dohodnine. Seštevek vseh donacij dohodnine
v šolske sklade pa ne more presegati 1% dohodnine.
Npr. če imate več otrok in vsak obiskuje drugo šolo lahko:
– šoli 1 namenite 0,3% dohodnine,
– šoli 2 namenite 0,3% dohodnine,
– šoli 3 namenite 0,2% dohodnine in
– šoli 4 namenite 0,2% dohodnine.
Skupaj boste torej namenili 1% dohodnine za različne šolske sklade.

Matjaž Vrtovec, prof.

Obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«  >>

Pravila šolskega sklada >>

Predsednica šolskega sklada
Katja Oblak

Dostopnost