Nadarjeni učenci

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Značilnosti nadarjenih učencev

a) Miselno-spoznavno področje :
razvito divergentno mišljenje, fleksibilnost, originalnost, razvito logično mišljenje, analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor.
b) Učno-storilnostno področje :
široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniški dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost, visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost – raznolikost in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih.
c) Socialno-čustveno področje:
nekonformizem, močno razvit občutek pravičnosti, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost.

Odkrivanje nadarjenih učencev

V postopku odkrivanja nadarjenih učencev sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. Odkrivanje poteka v treh stopnjah:

 1. Evidentiranje učencev poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Predlagani kriteriji:
  • učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh;
  • dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športnih in drugih dejavnostih;
  • učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno izobraževalnim procesom;
  • tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih;
  • hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate;
  • mnenje šolske svetovalne službe: šolska svetovalna služba oblikuje svoje mnenje na osnovi obstoječe evidence o učencu, z vzgojiteljicami iz vrtca, razrednimi in drugimi učitelji, knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih dejavnosti.

V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev.

 1. Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:
  • ocena učiteljev (ocenjevalna lestvica nadarjenosti)
  • test sposobnosti
  • test ustvarjalnosti

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog.

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.

Ugotovitev, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora.

 1. Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.
Dostopnost