Vpis v 1. razred

Na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli morate starši otroke vpisati v 1. razred osnovne šole v koledarskem letu, v katerem ti dopolnijo starost šest (6) let.

Za šolsko leto 2024/2025 se v 1. razred vpisuje otroke rojene v letu 2018.

Starši imate v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok biva stalno ali začasno. Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica bo konec meseca januarja oziroma v prvi polovici meseca februarja povabila  k vpisu vse otroke, ki stalno ali začasno prebivajo v šolskem okolišu Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica. Vabilo bomo poslali staršem po klasični pošti na stalni ali začasni naslov.

Šolski okoliš lahko starši preverite na pregledu demografskih podatkov na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vpis poteka v pisarni šolske svetovalne službe. 

Če vam predviden termin vpisa ne ustreza, lahko otroka vpišete v drugem terminu v dogovoru s šolsko svetovalno delavko (tel. 02 80 33 354 ).

PREPIS NA DRUGO ŠOLO

Starši otrok, ki po prebivališču spadate v šolski okoliš Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, a želite, da bi vaš otrok obiskoval drugo šolo, morate najprej otroka vpisati na matično šolo Osnovno šolo Pohorskega bataljona Oplotnica, prošnjo za prepis pa pisno vložite na šoli, kamor želite otroka vpisati.

O prošnji za prepis odloča zaprošena (druga) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša.

Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijo in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice občine Oplotnica, ali bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev.

NE ŽIVITE V ŠOLSKEM OKOLIŠU NAŠE ŠOLE, A ŽELITE OTROKA VPISATI NANJO?

Starši otroka, ki ne stanujete v šolskem okolišu Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, najprej svojega otroka vpišite na matično šolo, šele nato naslovite pisno prošnjo za prepis na Osnovno šolo Pohorskega bataljona Oplotnica. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje obeh šol. Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica bo o prošnji odločala po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

ODLOŽITEV ŠOLANJA ZA ENO LETO

Na podlagi 45. člena zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa nasloviti pisno prošnjo za odložitev začetka šolanja na naslov Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica (s pripisom za šolsko svetovalno službo).

O prošnji bo odločala strokovna skupina v sestavi šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj. Starši boste o odločitvi obveščeni z odločbo.

Če je otrok že obravnavan pri psihologu, socialnem ali specialnem pedagogu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vstopom v osnovno šolo bodo bodoči prvošolci pisno povabljeni na zdravniški pregled.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET V 1. RAZREDU

V prvem razredu Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica se izvaja neobvezni izbirni predmet, to je prvi tuji jezik – angleščina.

Starši boste ob vpisu prejeli obrazec s prijavnico in soglasjem za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta.

PRAVICA DO BREZPLAČNEGA ŠOLSKEGA PREVOZA

Če učenec obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, ima pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz nje, če je njegovo prebivališče od šole oddaljeno več kot 4 km ali če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Učencem s posebnimi potrebami pripada brezplačni prevoz, če je v odločbi tako določeno.

Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladostniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka.

Dostopnost