Otroci s posebnimi potrebami

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni, otroci z govorno- jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Komisije za usmerjanje, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo, po predpisanem postopku odločijo o usmeritvi otroka v program in vključitvi v šolo. Odločijo tudi o potrebnih prilagoditvah izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, obsegu, vrsti ter načinu izvajanja dodatne strokovne pomoči in morebitnih drugih pravic (npr. brezplačnem prevozu, prilagojeni opremi ipd).

Komisija pri usmerjanju otroka upošteva merila in otrokovo raven razvoja, zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja, etiologijo in prognozo glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma motnje (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami).

Dostopnost